Pravila in pogoji

PRAVILA IN POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI DOSTOPNOSTVSEM.COM

Obiskovalec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Pravila in pogoji uporabe spletne strani dostopnostvsem.com (v nadaljevanju: Pravila) ter se z njimi strinja. Pravila se lahko spremenijo brez vnaprejšnje napovedi, zato uporabnikom, ki se vračajo na spletno stran priporočamo, da jih pred vsakokratno uporabo preberejo.

Morebitno naročilo, do katerega bi prišlo na podlagi seznanitve s ponudbo na spletni strani dostopnostvsem.com, zavezuje Taxus, Aleksander Urbančič s.p., Ulica miru 8, 1000 Ljubljana in naročnika ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih podjetja. Na pisno zahtevo naročnika na naslov info@dostopnostvsem.com ali Taxus, Aleksander Urbančič s.p., Ulica miru 8, 1000 Ljubljana, podjetje le-temu omogoči dostop do pogodbe v prostorih poslovalnice.

DEFINICIJE

Pogodba se sklepa med naročnikom ter podjetjem:
Taxus, Aleksander Urbančič s.p.
Ulica miru 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
Davčna številka: 83895647
Matična številka: 7099851000
Ni zavezanec za DDV.

NAROČILA

Spletna stran dostopnostvsem.com (v nadaljevanju: spletna stran) obiskovalcem omogoča naročilo vmesnika za dostopnost (v nadaljevanju vmesnik), analizo trenutnega stanja svoje spletne strani za namene dostopnosti, pripravo trenutne Izjave o dostopnosti, pripravo temeljitega poročila z navodili za tehnične spremembe spletne strani za doseganje polne dostopnosti in na koncu še pripravo zaključne Izjave o dostopnosti svoje spletne strani. Vmesnik je skladen z mednarodnim standardom WCAG 2.1, SIST EN 301 549 V1.1.2, ter s 5. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

Spletne strani dostopnostvsem.com so strani, ki so dostopne pod domeno dostopnostvsem.com, označene v nogi strani z logotipom ponudnika Taxus, Aleksander Urbančič s.p. Postopek naročanja je podrobno opisan spodaj.

POSTOPEK NAROČANJA

Obiskovalec se na spletni strani seznani z izdelkom, torej z vmesnikom, analitično, svetovalno in izvedbeno ponudbo. Z izpolnitvijo obrazca z vsemi predpisanimi podatki na dnu strani izrazi in potrdi povpraševanje po izdelku in storitvah za svojo ustanovo ali organizacijo. Po kliku na gumb POŠLJI se uporabniku prikaže sporočilo ’Hvala, vaše povpraševanje je poslano’.

Na podlagi prejetega povpraševanja podjetje Taxus, Aleksander Urbančič s.p., pripravi ponudbo in jo v dogovoru z uporabnikom pošlje na njegov naslov po pošti in/ali elektronski pošti.

DOSTAVA VMESNIKA DOSTOPNOST VSEM IN PODPIS POGODBE O ANALIZI, SVETOVANJU, IZVEDBENIH NAVODILIH IN AŽURIRANJU

Po doseženem dogovoru o naročilu aplikacije dostopnostvsem in storitev za zagotovitev in ohranjanje polne dostopnosti spletne strani ustanove uporabnika, se najprej podpiše dogovor ali pogodba o sodelovanju, nato se za v pogodbi določeno storitev, torej nakup aplikacije in pričetek svetovalnega, analitičnega in izvedbenega njeno vgradnjo na spletno stran uporabnika izstavi račun. Po prejemu pogodbenega zneska na transakcijski račun podjetja Taxus, Aleksander Urbančič s.p. se ponudnik obvezuje izvesti dobavo oz. vgradnjo aplikacije na spletno stran uporabnika v treh delovnih dneh, analitični, svetovalni in izvedbeni del naročene storitve pa v pogodbeno dogovorjenem roku. Navedeni rok začne teči pri prejemu naročila do 12. ure še isti dan, sicer pa prvi delovni dan po prejemu naročila.

PLAČILNI POGOJI

Taxus, Aleksander Urbančič s.p. omogoča nakup eno- ali večletne letne priključnine za aplikacijo za dostopnost in naročilo pričetka izvajanja vseh že omenjenih dejavnosti za doseganje polne dostopnosti z izstavitvijo predračuna ali skladno z dogovorjenim načinom in rokom plačila, ki je dogovorjen v pogodbi.

Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je aplikacija last Taxus, Aleksander Urbančič s.p.

REKLAMACIJE

Taxus, Aleksander Urbančič s.p. se zavezuje, da bo upošteval vse reklamacije, ki jih bo prejel pisno ali po elektronski pošti (info@dostopnostvsem.com) v 14-ih dneh po dobavi in vgradnji aplikacije dostopnost vsem in pričetku izvajanja pogodbenih storitev.

Za takoimenovane skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napako, pri kateri predmet nakupa nima lastnosti, ki so potrebne za normalno rabo.

Pri takšni napaki kupec lahko uveljavlja svoje pravice, če obvesti podjetje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in podjetju omogočiti, da stvar preveri.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila podjetja ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na izdelku ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne celotni plačani znesek.

Če Taxus, Aleksander Urbančič s.p. ne more zagotoviti kot je s pogodbo določeno delujoče aplikacije, bo kupcu v celoti vrnil kupnino najkasneje v 10 dneh po prejemu reklamacije blaga.

Taxus, Aleksander Urbančič s.p. lahko odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročilo ni bilo izvedeno v skladu s Pravili in pogoji poslovanja spletne strani dostopnostvsem.com ali če ugotovi plačilno nezmožnost kupca.

IZKLJUČITEV APLIKACIJE IN PRENEHANJE STORITEV SVETOVANJA, ANALIZE IN IZVEDBE

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 14 dneh od vgradnje aplikacije za dostopnost na svojo spletno stran in sicer ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. To lahko stori z upoštevanjem spodnjih pogojev:

  • da o odstopu v roku 14-ih dni pisno s priporočeno poštno pošiljko obvesti Taxus, Aleksander Urbančič s.p. z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, ali na uradnem obrazcu, ki ga najde tukaj.

Taxus, Aleksander Urbančič s.p. kupcu v 14 dneh po prejemu odstopne izjave povrne celotno kupnino.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Kupec dovoljuje, da Taxus, Aleksander Urbančič s.p. vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Taxus, Aleksander Urbančič s.p. se zavezuje, da bo s podatki o kupcu ravnal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) ter da bo vse podatke uporabljal izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bo posredoval tretji osebi.

DRUGA DOLOČILA

Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in Taxus, Aleksander Urbančič s.p.. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja sporov.

Kupec ima v takšnem primeru možnost uporabe storitve ‘Spletno reševanje potrošniških sporov, ki jo najde na naslovu:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov info@dostopnostvsem.com.